Home > Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webwinkel

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

1. Definities

  1. Mercibelle Europe bv: gevestigd te APELDOORN en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 63008165 handelend onder de naam Mercibelle Europe bv. 
  2. Website: de website van Mercibelle Europe bv, te raadplegen via www.bensbureaustoelen.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
  3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Mercibelle Europe bv en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
  4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Mercibelle Europe bv en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
  5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Mercibelle Europe bv zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Mercibelle Europe bv slechts bindend, indien en voor zover deze door Mercibelle Europe bv uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3. Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Mercibelle Europe bv afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 
  3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Mercibelle Europe bv kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Mercibelle Europe bv afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
  4. Mercibelle Europe bv kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4. Totstandkoming Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Mercibelle Europe bv en het voldoen aan de daarbij door Mercibelle Europe bv gestelde voorwaarden.
  2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Mercibelle Europe bv onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
  3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Mercibelle Europe bv het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
  4. Mercibelle Europe bv kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Mercibelle Europe bv op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5. Registratie

  1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
  2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
  3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Mercibelle Europe bv is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
  4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Mercibelle Europe bv daarvan in kennis te stellen, zodat Mercibelle Europe bv gepaste maatregelen kan nemen.

6. Uitvoering Overeenkomst

  1. Zodra de bestelling door Mercibelle Europe bv is ontvangen, stuurt Mercibelle Europe bv de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
  2. Mercibelle Europe bv is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
  3. De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Mercibelle Europe bv.  
  4. Indien Mercibelle Europe bv de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
  5. Mercibelle Europe bv raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
  6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
  7. Mercibelle Europe bv is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

7  Herroepingsrecht

  1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Mercibelle Europe bv binnen 30 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
  3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
  1. Mercibelle Europe bv draagt de kosten voor het retourneren, het retour sturen van het product is derhalve kosteloos voor Klant. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant.
  2. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
  3. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
  4. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Mercibelle Europe bv, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Mercibelle Europe bv kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Mercibelle Europe bv bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

   Producten kunnen geretourneerd worden naar:

   Mercibelle Europe bv
   Halstraat, 9
   7321 AG, APELDOORN

  5. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mercibelle Europe bv de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Mercibelle Europe bv aanbiedt het product zelf af te halen, mag Mercibelle Europe bv wachten met terugbetalen tot Mercibelle Europe bv het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

8. Betaling

  1. Klant dient betalingen aan Mercibelle Europe bv volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Mercibelle Europe bv is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

9. Garantie en conformiteit

  1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Mercibelle Europe bv een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
  2. Mercibelle Europe bv staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mercibelle Europe bv er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
  3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mercibelle Europe bv daarvan in kennis te stellen.
  4. Indien Mercibelle Europe bv de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

10. Garantie bij zakelijke aankopen

  1. Mercibelle Europe bv staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Mercibelle Europe bv er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.  
  2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Mercibelle Europe bv daarvan in kennis te stellen. 
  3. Indien Mercibelle Europe bv de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

11. Klachtenprocedure

  1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Mercibelle Europe bv, dan kan hij bij Mercibelle Europe bv telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
  2. Mercibelle Europe bv geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Mercibelle Europe bv binnen 2 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
  3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

12. Aansprakelijkheid

  1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
  2. De totale aansprakelijkheid van Mercibelle Europe bv jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
  3. Aansprakelijkheid van Mercibelle Europe bv jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
  4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Mercibelle Europe bv jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Mercibelle Europe bv.
  5. De aansprakelijkheid van Mercibelle Europe bv jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Mercibelle Europe bv onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Mercibelle Europe bv ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mercibelle Europe bv in staat is adequaat te reageren.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Mercibelle Europe bv meldt.
  7. In geval van overmacht is Mercibelle Europe bv niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen

  1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Mercibelle Europe bv totdat alle vorderingen die Mercibelle Europe bv op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
  2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan.
  3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Mercibelle Europe bv te bewaren.
  4. Mercibelle Europe bv is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
  5. Zakelijke Klant zal Mercibelle Europe bv te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Mercibelle Europe bv.

14. Persoonsgegevens

  1. Mercibelle Europe bv verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

15. Slotbepalingen

  1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Mercibelle Europe bv gevestigd is.
  3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

16. Retourvoorwaarden bureaustoelen

Is de bureaustoel niet naar wens? Wat vervelend! Dit willen we natuurlijk snel voor je oplossen. Binnen 30 dagen na ontvangst kun je een product retourneren. Onze retourservice is mogelijk voor producten die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het product is compleet, in originele staat en onbeschadigd.
 • Het product zit (indien mogelijk) weer verpakt in de originele, onbeschadigde verpakking.

Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?
Op de website, staat link, waarmee je heel eenvoudig je retour aanmelden. Van ons ontvangt u dan een retour label en de instructie voor het verpakken van de bureaustoel. Daarna kunt u het pakket afgeven bij iedere PostNL locatie.

Hoe lang heb ik om mijn bestelling te retourneren?
Volgens het herroepingsrecht heb je 14 dagen bedenktijd na ontvangst van je pakketje. Wij willen je echter wat langer de tijd geven om je keuze te maken. Daarom heb je bij ons 30 dagen om je retour aan te melden. Zodra je de retour hebt aangemeld, heb je nog eens 14 dagen de tijd om je pakketje retour te sturen.

Mag ik bestelde producten uitproberen alvorens ze retour te sturen?
Uiteraard mag je de ontvangen producten uitproberen zoals je dat in een winkel ook zou doen.

Wat zijn de kosten voor het retourneren van mijn bestelling?
Het retourneren van onze producten is helemaal gratis.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn bestelling heb geretourneerd?
Zodra je pakket bij ons magazijn is, zullen we deze uiterlijk binnen 2 dagen verwerken.

Hoelang duurt het voordat ik mijn aankoopbedrag terugkrijg?
Zodra we je retourpakket hebben ontvangen krijg je het aankoopbedrag uiterlijk binnen 2 dagen terug. Het bedrag wordt teruggeboekt naar de door jou opgegeven bankrekening.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
Mercibelle Europe bv
Halstraat, 9
7321 AG, APELDOORN
Telefoon: 0552032046
E-mail: info@bensbureaustoelen.nl
KvK-nummer: 63008165
Btw-nummer: NL8550.52.004.B01